اسم این مریضی که صبح کنکور رو به تعویق میندازن و شب باز میگن همون تاریخ قبلی برگذار میشه اگه بازی با روح و روان کنکوریا نیست پس چیه؟