قبل از این که به کسی خوبی کنین یه تحقیق کنین ببینین طرف جنبه شو داره یا نه!!