یه بنده خدایی توییت زده بود که:

فرق احمدی نژاد با روحانی اینه که، زمان احمدی نژاد مردم به احمدی نژاد میخندیدن ولی زمان روحانی، روحانی به مردم میخنده :/