مثل هر روز اومدم خونه به مادرم سلام دادم رفتم تو اتاقم، دنبالم اومده میگه چی شده چرا ناراحتی؟

با یه سلام همه چیو فهمید...

یکی باید اینجوری آدمو بلد باشه :)